RZECZOWNIK – DAS SUBSTANTIV

Wersja do wydruku


Rzeczowniki w języku niemieckim:
 • odmieniają się przez przypadki
 • mają trzy rodzaje
 • dwie liczby (pojedynczą i mnogą)Rzeczowniki piszemy dużą literą!
Każdy rzeczownik jest poprzedzony rodzajnikiem:
 • nieokreślonym: ein, eine, ein
 • określonym: der, die, das
Rodzajnik określa: rodzaj, przypadek i liczbę, rzeczownika.
W określonych sytuacjach rodzajnika nie używa się.
der/ein oznacza rodzaj męski
die/eine oznacza rodzaj żeński
das/ein oznacza rodzaj nijaki

Przykład odmiany

Rodzajnik określony
der Wagen - samochód / die U-Bahn - metro / das Flugzeug - samolot

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
  rodzaj. męski rodz. żeński rodzaj nijaki  
Mianownik / Nominativ der Wagen die U-Bahn das Flugzeug die Wagen/ U-Bahnen/Flugzeuge
Dopełniacz / Genitiv des Wagens der U-Bahn des Flugzeuges der Wagen/ U-Bahnen/Flugzeuge
Dativ / Celownik dem Wagen der U-Bahn dem Fugzeug den Wagen/ U-Bahnen/Flugzeugen
Biernik / Akkusativ den Wagen die U-Bahn das Flugzeug die Wagen/ U-Bahnen/Flugzeuge


Przykłady zastosowania:
Nominativ (wer? was? - kto? co?):
Der Wagen steht vor dem Haus. - Samochód stoi przed domem.
Das Flugzeug fliegt nach Frankfurt. - Ten samolot leci do Frankfurtu.

Genitiv (wessen ? was? - kogo ? czego?):
Wie ist die Farbe des Wagens? - jaki jest kolor tego samochodu?
Ingeuniere arbeiten am neuen Modell des Flugzueges. - Inżynierowie pracują nad nowym modelem samolotu.

Dativ (wem? was? - komu? czemu? z kim ? z czym? o kim o czym?):
Wir fahren mit der U-Bahn. - Jedziemy metrem.
Sie sitzt schon in dem Flugzeug. - Ona siedzi już w samolocie.

Akkusativ:
Wir kaufen den Wagen. - Kupujemy ten samochód.
Siehst du das Flugzeug am Himmel? - Czy widzisz samolot na niebie?

Rodzajnik nieokreślony
der/ein Raum - pomieszczenie / die/eine Firma - firma / das/ein Büro - biuro

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
  rodzaj. męski rodz. żeński rodzaj nijaki  
Mianownik / Nominativ ein Raum eine Firma ein Büro Räume/Firmen/ Büros
Dopełniacz / Genitiv eines Raum(e)s einer Firma eines Büros Räume/Firmen/ Büros
Dativ / Celownik einem Raum einer Firma einem Büro Räume/Firmen/ Büros
Biernik / Akkusativ einen Raum eine Firma ein Büro Räume/Firmen/ Büros


Przykłady zastosowania:
Nominativ:
Hier ist ein Raum zum Spielen. - Tutaj jest pomieszczenie do zabawy.
Eine Firma aus Deutschland sucht Mitarbeiter. - Firma z Niemiec szuka pracowników.
Genitiv:
Die Einrichtung eines Büros ist nicht billig. - Wyposażenie biura nie jest tanie.
Die Präsentation einer Firma soll professionell sein. - Prezentacja firmy powinna być profesjonalna.
Dativ:
Sie arbeiten zusammen in einer Firma. - Oni pracują razem w pewnej/jednej firmie.
Der Mann kommt aus einem Büro. - Mężczyzna idzie z biura.
Akkusativ:
Wir brauchen ein Büro. - Potrzebujemy biura.
Ich suche eine Firma- Szukam pewnej firmy.

Rodzajnika nieokreślonego używa się, gdy osoba lub rzecz:
 • jest wymieniana po raz pierwszy
 • nic bliższego o niej nie wiadomo (jakaś, pewna)
 • stanowi pojedynczą reprezentację jakiejś większej całości, grupy (Albrecht Dürrer war ein Maler)
 • jest wymieniana jako jedna (Ich möchte eine Fahrkarte nach München)
Rodzajnika określonego używa się, gdy osoba lub rzecz:
 • jest bliżej znana lub została wspomniana wcześniej
 • została wyraźnie wskazana (Wir kaufen den Kühlschrank.)
 • jest tylko jedna (Das Brandenburger Tor)
 • jest bliżej określona przez inne części mowy (die Farbe der Wand, die deutsche Sprache)
Rodzajnika nie używa się przed:
 • imionami i nazwiskami
 • nazwami miast, kontynentów, większości krajów (wyjątki np. die Schweiz, die Türkei)
 • po zaimkach dzierżawczych (mein, dein, sein)
 • po liczebnikach głównych
 • przy określaniu narodowości lub zawodu (Er ist Schweizer. Sie ist Informatikerin.)
 • przed rzeczownikami określającymi materiał, często przed artykułami spożywczymi, rzeczownikami niepoliczalnymi (Die Fassade ist aus Glas. Ich esse gern Fisch. Sie trinkt Milch.)