AUFTRAG - ZLECENIE • ein Produkt verpacken - pakować produkt
 • die Lieferanweisung - instrukcje dotyczące dostawy
 • die Informationen beinhalten - zawierać informacje
 • die Menge vorbestimmen - określić wcześniej ilość
 • einen früheren Liefertermin verlangen - żądać wcześniejszego terminu dostawy
 • Bestellannahme - przyjęcie zamówienia
 • Zahlungsbedingungen - warunki płatności
 • Versandbedingungen - warunki wysyłki
 • die Zahlungsmethode - sposób płatności
 • in Rechnung stellen - wliczyć do rachunku
 • die ausstehende Rechnung - niezapłacony rachunek
 • Gebühren ermitteln - sprawdzić, wyliczyć prowizje
 • die Warenabholung - odbiór towaru
 • die Warenannahmezeit - czas przyjęcia towaru
 • den Bestand prüfen - sprawdzić zasoby, magazyn
 • der Lagerbestand - stan magazynu
 • Produkte ermitteln - sprawdzić produkty
 • benötigen - potrzebować
 • verwalten - zarządzać
 • Einschränkung eines Angebots - ograniczenia oferty
 • etw. zulassen - zezwolić na coś
 • der Nachlass auf - obniżka, rabat na
 • das Risiko von Eingabefehlern verringern - zmnieszyć ryzyko wprowadzanych danych
 • einen Sonderpreis für einen Artikel vereinbaren - ustalić szczególną cenę na jakiś produkt
 • überfällige Positionen aufweisen - wykazywać pozycje, których termin płatności już upłynął
 • ausstehende Beträge einholen - ściągnąć niezapłacone kwoty
 • Zahlungen vornehmen - realizować płatność
ALLGEMEINES
 • einen Auftrag:
  — erteilen - złożyć zlecenie
  — erfassen / erstellen - sporządzić
  — abwickeln / ausführen - wykonać
  — entgegennehhmen - przyjąć
  — vervollständigen - uzupełnić
  — stornieren - anulować
  — im System anlegen - założyć w systemie
  — aufrufen / anzeigen - wywołać / wyświetlić
 • die Auftragsbetsätigung - potwierdzenie zlecenia
 • die Auftragsnummer - numer zlecenia
 • die Auftragsart - rodzaj zlecenia
 • den Vorgang bearbeiten / beschleunigen - opracowywać proces / przyspieszać
 • an Kunden versenden - wysyłać do klienta
 • beliefern - dostarczać / zaopatrywać