Ausgewählte polnische Hochschulen in deutscher Übersetzung 1. Uniwersytet Jagielloñski
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza
 3. Akademia Sztuk Piêknych
 4. Akademia Muzyczna
 5. Akademia Wychowania Fizycznego
 6. Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
 7. Politechnika
 8. Akademia Ekonomiczna
 9. Akademia Rolnicza

 10. Uniwersytet Warszawski
 11. Politechnika Warszawska
 12. Szko³a G³ówna Handlowa
 13. Akademia Medyczna
 14. Uniwersytet Gdañski
 15. Akademia Morska
 16. Uniwersytet ¦l±ski
 17. Politechnika ¦l±ska
 18. Wy¿sza Szko³a Teatralna
 19. Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 20. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 21. Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
 22. Uniwersytet Opolski
 23. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. Uniwersytet Miko³aja Kopernika

 1. Die Jagiellonen Universität
 2. Die Akademie für Berg- und Hüttenwesen
 3. Die Akademie der Bildenden Künste
 4. Die Musikhochschule
 5. Die Sporthochschule
 6. Die Pädagogische Hochschule
 7. Die Technische Hochschule
 8. Die Wirtschaftshochschule / Wirtschaftsakademie
 9. Die Landwirtschaftshochschule / die Hochschule für Landwirtschaft
 10. Die Warschauer Universität
 11. Die Warschauer Technische Hochschule
 12. Die Handelshochschule Warschau
 13. Die Medizinische Hochschule
 14. Die Universität Danzig
 15. Die Hochschule für Seefahrt
 16. Die Schlesische Universität
 17. Die Schlesische Technische Hochschule
 18. Die Theaterhochschule
 19. Die Hochschule für Film, Fernsehen und Theater
 20. Die Katholische Universität Lublin
 21. Die Marie-Curie-Sk³odowska-Universität
 22. Die Universität Oppeln
 23. Die Adam-Mickiewicz-Universität Posen
 24. Die Nikolaus-Copernicus-Universität
Anwendungsbeispiele:
Die Technische Hochschule
→ an der Technischen Hochschule studieren
→ Studium an der Technischen Hochschule
→ 2002 - Abschluss der Technischen Hochschule